Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

Beneficjent: Gmina – Miasto Płock

Wartość całkowita projektu: 5 364 956,27 PLN

Wnioskowane dofinansowanie: 2 658 191,92 PLN – 70 % kosztów kwalifikowalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa  V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe.

Termin realizacji projektu: 1.01.2017 r. – 31.01.2019 r.

Cel główny projektu: zwiększenie atrakcyjności i poprawa jakości oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka.

Cele szczegółowe:

  1. Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.
  2. Poprawa warunków technicznych umożliwiających efektywne realizowanie misji kulturalnej i rozwijanie oferty kulturalno-edukacyjnej na terenie miasta Płocka.
  3. Upowszechnianie kultury lokalnej poprzez zakup i wykorzystanie niezbędnego wyposażenia oraz realizację działań informacyjno-promocyjnych, niezbędnych do wdrożenia nowej oferty kulturalno-edukacyjnej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.
  4. Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i kształtowanie postaw kulturalnych jako czynnika rozwoju społecznego.

Osiągnięte efekty realizacji projektu:

Zakres projektu obejmował prace budowlano-montażowe związane z adaptacją istniejącego budynku przy ul. Jakubowskiego w Płocku wraz z kompleksowym dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami budowlanymi, zakup wraz z montażem niezbędnych środków trwałych i wyposażenia służących działalności kulturalnej, działania informacyjno-promocyjne projektu.

Wskaźniki produktu:

  1. Liczba instytucji kultury objętych wsparciem – 1 szt
  2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt
  3. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1 szt

Wskaźniki rezultatu:

  1. Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 13.899 osób / rok
  2. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 4.890 odwiedzin / rok.

 

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Płocka,

Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Wydział Funduszy Europejskich

Zespół Projektów Inwestycyjnych

Budynek E, pok. 39

tel.: 024 367 17 24

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:00

czwartek: 8:30-17:00 | piątek: 8:30-15:00

0

Start typing and press Enter to search