Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów

09-402 Płock, ul. Jakubowskiego 10
tel. (24) 367 19 20 / (24) 366 43 33
tel./fax. (24) 367 19 23 / (24) 366 43 42
e-mail: pokis@pokis.pl
NIP: 774-25-29-389

Inspektor Danych
Edyta Rajkowska
tel. (24) 366 43 36
e-mail: ido@pokis.pl

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) podajemy poniżej ważne informacje na temat Państwa danych osobowych zbieranych przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów z siedzibą w Płocku, przy ulicy Jakubowskiego 10, 09-402 Płock

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

 • -pod numerem telefonu 24 366 43 36
 • -pod adresem e-mail na adres: ido@pokis.pl
 • -pisząc na adres: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Themersonów, ul. Jakubowskiego 10, 09-402 Płock

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 • – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO na podstawie wydanej przez Państwa zgody
 • – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy
 • – art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze;
 • – art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu czynności związanych z działalnością statutową ośrodka, tj:

 • – kontakt z Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów
 • – udział w warsztatach, zajęciach, poprzedzony rekrutacją
 • – udział w konkursach i wydarzeniach o charakterze kulturalnym
 • – zawieranie umów cywilno – prawnych
 • prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem umowy oraz jej realizacją
 • – prowadzenie sklepu internetowego (prowadzenie korespondencji z klientem)

5. W ramach naszej struktury organizacyjnej jako Administratora dostęp do Państwa danych osobowych mają jedynie nasi upoważnieni pracownicy lub podmioty do tego upoważnione.

6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane oraz zgodnie
z terminami archiwizacji określonymi odpowiednimi ustawami. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • – do czasu wycofania zgody;
 • – czasu trwania oferowanej usługi
 • – korzystania z newslettera
 • – trwania wymiany korespondencji/ współpracy – 3 lata w celach roszczeniowych
 • – czasu trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu archiwizacyjnym: umowa cywilno – prawna – 5 lat; umowa pracownicza – minimum 50 lat.
 • – trwania konkursów, warsztatów, wydarzeń kulturalnych

W przypadku danych z monitoringu wizyjnego dane przetrzymywane są przez okres maksymalnie 2 tygodni;

7. Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych, jeżeli nie jesteście Państwo uczestnikami projektów międzynarodowych, których zasięg wykracza po za kraje należące do EU. Informacja o tym fakcie będzie znajdować się w regulaminie, o którym zostaną Państwo każdorazowo poinformowani.

8. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 • – dostępu do tych danych;
 • – sprostowania (poprawienia) danych;
 • – usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
 • – ograniczenia przetwarzania danych.

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00 – 193 Warszawa), jeśli przetwarzanie przez nas Państwa danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

10. Dane osobowe przekazywane są w sposób dobrowolny, w sposób określony w przepisach prawa. Niepodanie wymaganych przez nas danych uniemożliwi realizację określonych usług i czynności (np.: brak możliwości zawarcia umowy, brak możliwości rezerwacji biletu lub jego zakupu).

11. Nie zamierzamy profilować Państwa danych osobowych, ani w inny sposób podejmować decyzji związanych
z Państwa osobą na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

0

Start typing and press Enter to search