Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
09-402 Płock, ul. Jakubowskiego 10
tel. (24) 367 19 20 / (24) 366 43 33
tel./fax. (24) 367 19 23 / (24) 366 43 42
e-mail: pokis@pokis.pl
NIP: 774-25-29-389

Inspektor Danych
Edyta Rajkowska
tel. (24) 366 43 47
e-mail: ido@pokis.pl

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, ul. Jakubowskiego 10, 09-402 Płock.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki jest poprzez adres mailowy ido@pokis.pl, lub tel. 24 366 43 47
 3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:
 4. Zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz pracowników ochrony mienia zgodnie z art. 222 ustawy Kodeks pracy;
 5. Zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa na zarządzanym przez nas terenie: ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku oraz obszar wokół budynku wraz z drogami dojazdowymi i przyległymi budynkami.(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej : RODO).

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki oznaczył obszary monitorowane w sposób widoczny i czytelny.

 1. Pani/Pana dane możemy przekazać wyłącznie trzem grupom podmiotów:
 2. Osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 3. Podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
 4. Podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni od daty ich pozyskania, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych. Po upływie ww. okresów w wyniku monitoringu nagrania zawierające dane osobowe, podlegają niezwłocznemu zniszczeniu.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Powyższe uprawnienia może Pani/Pan zrealizować kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres mailowy ido@pokis.pl lub przesyłając pismo na adres naszej siedziby.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Udostępnienie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu rejestracji obrazu, pochodzącego z monitoringu wizyjnego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Poruszanie się po terenach objętych monitoringiem wizyjnym jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Kontakt

Pytaj ile wlezie

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other